Neo London Capital

Нео Лондон Капитал АД

Нео Лондон Капитал АД е лидер и новатор на българския фондов пазар, като публична компания. Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса – София АД.

Предвижданията за основните инвестиции на Дружеството са свързани предимно с пазара на недвижимости в Западна Европа, както и в придобиване на участия в компании, опериращи в сектора на недвижимите имоти в Западна Европа.

Дружеството планира да инвестира средствата от публичното предлагане основно в следния сегмент от пазара на недвижими имоти- имоти с жилищно и/или ваканционно предназначение. Основните критерии по които ще бъдат избирани проектите са както следва:

• Атрактивната локация на имота;
• Цена на придобиване на имота;
• Очаквана възможна цена на реализация на имота;
• Развитие на локалната за имота инфраструктура;
• Наличие на качествени потенциални местни партньори.

 

Основните инвестиции на дружеството включват:

• Директна покупка на жилищни/ваканционни имоти в процес на изграждане или преобразуване с предварителен договор;
• Като дялово участие в проектни дружества, създадени с цел изпълнението на конкретен проект по изграждането на жилища/ваканционни имоти в Западна Европа;
• Съвместно дружество с локален партньор;
• Придобиване на участие в дружества, опериращи в сектора на недвижимите имоти.

Контакти

София 1309, Район Възраждане,
бул. „Тодор Александров“ 137, ап. офис 20


Директор за връзки с инвеститорите: 

Деян Иванов,
e-mail: deyan.ivanov.ir@gmail.com,
info@neolondoncapital.com,
тел: +359885137483

 

 

Контакти

 

 

НОВИНИ