Уведомление за промяна на лицето, заемащо позицията "Директор за Връзки с Инвеститорите"