Лидер и новатор на българския фондов пазар. Инвестиране в подходящи,
елитни и висококачествени обекти в Западна Европа.
Предоставяне на печеливши експозиции към пазара
на жилищни недвижимости в Западна Европа.
Поддържане високото качество на професионализъм и изпълнение.

Профил

Предметът на дейност на Дружеството е покупка на недвижими имоти, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради, както и продажба на земя и недвижимости, пряко или посредством дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

Капиталът на дружеството е в размер на 9 995 000 лв., разпределен в 99 950 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

 
 

 

 

 

 

 

 

Управление

„Нео Лондон Капитал” АД е с едностепенна система на управление.

Органи на управление на Дружеството са:

  • · Общо Събрание на Акционерите
  • · Съвет на Директорите

 

 

 

 

 

 

 

Съвет на директорите

Членове

Християн Лъчезаров Дънков
Антония Стоянова Видинлиева
Лилия Любомирова Гюрова